Zhou Qunfei

How Zhou Qunfei became the world's richest self-made woman Zhou Qunfei is the world's richest self-made woman. Ms Zhou, the founder of Lens Technology, owns a $US27 million...

Must Read

Hu Shuli

He Jiankui

Zhang Weiwei

Fan Bingbing

Wang Baoqiang and Ma Rong