Zhou Qunfei

How Zhou Qunfei became the world's richest self-made woman Zhou Qunfei is the world's richest self-made woman. Ms Zhou, the founder of Lens Technology, owns a $US27 million...

Must Read

Zhao Wei

Luo Yonghao

Yue-Sai Kan

Wang Jian

Rui Chenggang