Top 100 Chinese Figures in the Past 100 Years

中国百年风流人物

Judgements: Speciality, continuing influence, cultural character, personality, fame in China, recognition in the west, educational significance.

评议标准:独特性、持久影响力、文化内涵、个人魅力、中国知名度、世界认可度、反面教育意义。

Rank

Name

Rank

Name

1

Mao Zedong (毛泽东)

51

Ma Yinchu (马寅初)

2

Sun Yat-sen (孙中山)

52

Xiong Shili (熊十力)

3

Chiang Kai-shek (蒋介石)

53

Steven N.S. Cheung (张五常)

4

Jin Yong (金庸)

54

Jing Kongen (净空法师)

5

Liang Qichao (梁启超)

55

Peng Liyuan (彭丽媛)

6

Deng Xiaoping (邓小平)

56

Hua Luogeng (华罗庚)

7

Hu Shi (胡适)

57

Jiang Qing (江青)

8

Kang Youwei (康有为)

58

Wang Jingwei (汪精卫)

9

Xu Beihong (徐悲鸿)

59

Bo Yang (柏杨)

10

Jack Ma (马云)

60

Liu Chuanzhi (柳传志)

11

Lu Xun (鲁迅)

61

Jiang Jingguo (蒋经国)

12

Yan Fu (严复)

62

Zhang Yimou (张艺谋)

13

Li Jiacheng (李嘉诚)

63

Qian Yingyi (钱颖一)

14

Cai Yuanpei (蔡元培)

64

Li Hongzhi (李洪志)

15

Yuan Longping (袁隆平)

65

Hsing Yun (星云法师)

16

Tao Xingzhi (陶行知)

66

Lao She (老舍)

17

Ma Huateng (马化腾)

67

Lin Biao (林彪)

18

Peng Dehuai (彭德怀)

68

Qian Zhongshu (钱钟书)

19

Li Shutong (李叔同)

69

Li Zongren (李宗仁)

20

Zhou Enlai (周恩来)

70

Wang Jianlin (王健林)

21

Wang Guowei (王国维)

71

Bing Xin (冰心)

22

Qi Baishi (齐白石)

72

Tu Youyou (屠呦呦)

23

Yuan Shigai (袁世凯)

73

Mao Dun (茅盾)

24

Zhu Ziqing (朱自清)

74

Gao Xingjian (高行健)

25

Zhang Taiyan (章太炎)

75

Guo Taiming (郭台铭)

26

Guo Moruo (郭沫若)

76

Lang Xianping (郎咸平)

27

Wang Xuan (王选)

77

Cao Yu (曹禺)

28

Zhang Ailing (张爱玲)

78

Li An (李安)

29

Chen Yinke (陈寅恪)

79

Gu Hongming (辜鸿铭)

30

Deng Lijun (邓丽君)

80

Chen Jingrun (陈景润)

31

Chen Duxiu (陈独秀)

81

Han Han (韩寒)

32

Zhou Xingchi (周星驰)

82

Wu Jinglian (吴敬琏)

33

Wen Yiduo (闻一多)

83

Zhang Xueliang (张学良)

34

Qian Xuesen (钱学森)

84

Li Dazhao (李大钊)

35

Lin Yutang (林语堂)

85

Fang Dongmei (方东美)

36

Zhang Daqian (张大千)

86

Ba Jin (巴金)

37

Song Qingling (宋庆龄)

87

Gao Zhisheng (高智晟)

38

Feng Youlan (冯友兰)

88

Bo Xilai (薄熙来)

39

Liang Shiqiu (梁实秋)

89

Wu Han (吴晗)

40

Zhu Rongji (朱镕基)

90

Jiang Zemin (江泽民)

41

Song Meiling (宋美龄)

91

Yang Zhenning (杨振宁)

42

Shen Congwen (沈从文)

92

Dong Jianhua (董建华)

43

Mei Yiqi (梅贻琦)

93

Liu Bocheng (刘伯承)

44

Li Xiaolong (李小龙)

94

Deng Jiaxian (邓稼先)

45

Li Ao (李敖)

95

Yang Xiaokai (杨小凯)

46

Tang Yongtong (汤用彤)

96

Wang Meng (王蒙)

47

Li Siguang (李四光)

97

Mao Yisheng (茅以升)

48

Mo Yan (莫言)

98

Qian Weichang (钱伟长)

49

Liang Shuming (梁漱溟)

99

Ma Yingjiu (马英九)

50

Xu Zhimo (徐志摩)

100

Wang Xiaopo (王小波)